Data Privacy & Policies

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกําหนดและเงื่อนไขบริการ Bride Wedding Magazine (Terms & Conditions of Service)

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ของ Bride Wedding Magazine ท่านสามารถเข้าสู่บริการของ Bride Wedding Magazine โดยการลงทะเบียน เมื่อท่านลงทะเบียนกับบริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัด

(“บริษัท”) เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)

Bride Wedding Magazine สามารถให้ท่านเข้าสู่ทุกบริการของบริษัทและนิติบุคคลใดๆที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) บริการ Bride Wedding Magazine และบริการอื่นๆ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ Bride Wedding Magazine ”) โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การได้มาซึ่ง User Name และ Password และการเก็บรักษา

ท่านต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง Website และ Application บนมือถือที่บริษัทกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่าน ไม่สามารถจำ User Name และ/หรือ Password หรือท่านทำ User Name และ/หรือ Password หาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูล User Name ได้จาก email “[email protected]” และสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Website และ Application บนมือถือ

ท่านจะต้องรักษา User Name และ Password ไว้เป็นความลับ และห้ามให้บุคคลใดนำ User Name และ Password ไปใช้ ไม่ว่าจะโดยความประมาทหรือโดยเจตนาของท่าน หรือโอนสิทธิ หรือโดยประการอื่นๆ ในการให้บุคคลใดๆใช้ User Name และ Password

2. คุณสมบัติของผู้ใช้ Bride Wedding Magazine

2.1 ท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ
2.2 ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้ User Name และ Password ตามข้อ 1

3. การใช้ Bride Wedding Magazine

ท่านสามารถเข้าถึง Bride Wedding Magazine ได้หลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ Website และ Application บนมือถือ และท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้จาก www.brideweddingmagazine.com บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใดๆในเวลาใดๆก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ได้จาก Website ข้างต้น

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านรับทราบว่าบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น ซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์ เนื้อหาต่างๆ และอื่นๆ ของ Bride Wedding Magazine ส่วนข้อความ บทความ รูปภาพ หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ที่ท่านนำมาเก็บไว้ใน Bride Wedding Magazine เป็นทรัพย์สินของท่าน ท่านรับทราบว่าข้อมูลดังกล่าว ป็นส่วนหนึ่งของ Bride Wedding Magazine ที่ให้ความสะดวกแก่ท่านในการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลของท่าน บริษัทและกลุ่มบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆของท่านที่นำมาเก็บไว้กับ Application หรือ Website

5. ท่านตกลงจะไม่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการเสียหาย

ท่านตกลงจะไม่ดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลใดๆหรือดำเนินการใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ส่วนใดส่วนหนื่งของ Bride Wedding Magazine อันเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดกับกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆกับบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

6. การรับผิดชดใช้

หากท่านประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ Bride Wedding Magazine อันทำให้เกิดความเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใดๆแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านตกลงและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

7. ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

ท่านรับทราบและตกลงว่า Bride Wedding Magazine เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทุกบริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ท่าน อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย


ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ